โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

กติกาการประกวด

 1. ผลิตภาพยนตร์รณรงค์สั้นในหัวข้อ “ปลุกจิตสำนึก... รู้คุณแผ่นดิน” โดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องใดก็ได้ ที่ทำให้คนไทยหันกลับมาทำหน้าที่ในการดูแล พัฒนาประเทศไทย และ ร่วมกันสร้างความภาพลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยต้องถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่คู่กับการดำรงชีวิตที่ควบคู่กับ สามฐานหลัก ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความรักชาติ พร้อมทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม อันถ่ายทอดเป็นค่านิยมอันถูกต้องของสังคม และเยาวชนสืบต่อไป เช่นการเสียสละของทหารยามวิกฤตน้ำท่วม ครูที่ยังคงสอนลูกศิษย์ในภาคใต้ทั้งที่รู้ว่าอันตรายก็ตามเป็นต้น ความยาวในการนำเสนอไม่เกิน90 วินาที และ Print ad. ขนาด A3 พร้อม Artwork 1 ชุด พร้อมเขียนเรื่องราว concept ที่ได้นำเสนอมาในด้านหลังของผลงาน ติดลงด้านหลังของ Print ad. ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา
 3. การผลิตภาพยนตร์รณรงค์ฯ ของทีมผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 4. ผลงานหนังสั้นจะต้องใส่ LOGO ของผู้จัดทำ ในตอนท้ายเรื่อง (ห้ามใช้ภาพ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์)
 5. ไม่จำกัดทีมผู้ร่วมงาน (เน้นความสมบูรณ์แบบมากที่สุด)
 6. ส่งผลงานประกอบด้วยใบสมัครสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ บัตรประชาชนและ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
 7. ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบ Poster ขนาด A3 (11.7 × 16.5 นิ้ว) สำหรับประชาสัมพันธ์หนังสั้นของตนเอง
 8. ผู้ส่งผลงาน ทำผลงานหนังสั้นใน รูปแบบ DVD ฉบับเต็ม และทำ Teaser ที่สามารถเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบโทรทัศน์สาธารณะ และโรงภาพยนตร์ได้ ส่งไปรษณีย์ มาที่ โครงการประกวดภาพยนตร์รณรงค์ “สตื่น” หัวข้อ “ปลุกจิตสำนึก...รู้คุณแผ่นดิน” 1097 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพ 10241
 9. ผู้เข้าส่งผลงานอัพโหลดผลงานภาพยนตร์รณรงค์บน Youtube และ แชร์ไฟล์ไปที่ Facebook ของโครงการ https://www.facebook.com/pages/Thailandwakeup และ http://www.thailandwakeup.com
 10. ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ
 11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 12. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันทีหรือเรียกคืน
 13. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลการเข้าประกวด และรับรางวัล


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประเภทนักศึกษา นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ในรุ่นอุดมศึกษาต้องมีสภาพเป็นนักศึกษา และในรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอาชีพ


เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน
 • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ


ขั้นตอนการประกวด

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
 • ปิดรับผลงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2555
 • ประกาศผลพร้อมรับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 ณ Centralworld โซน Eden 1


เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ดุลยพินิจจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 18 ท่าน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผลงานของทีมได้รับการคัดเลือกจะแบ่งเป็น 9 เรื่อง จากระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมด 18 ผลงาน มีการนำ Teaser ผลงานมาเผยแพร่ในวันประกาศผลและมอบรางวัล


คณะกรรมการตัดสิน

ประกาศผ่าน Fackbook และเว็บไซต์โครงการ (ดูข้อมูลได้จาก กติกาการประกวด ข้อ 9)


รางวัล แบ่งเป็นทั้งหมด 6 รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ห์ และ ใบประกาศ ทั้ง สองประเภท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่ห์ และ ใบประกาศ ทั้ง สองประเภท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ห์ และ ใบประกาศ ทั้ง สองประเภท
รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

*** ผลงานชนะเลิศที่ 1, 2, 3 ในทั้งสองระดับจะได้เผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Hotline 0-2559-0098 หรือเจ้าหน้าที่ 088-003-1998

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์