โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

ที่มาของโครงการ

ปลุกยักษ์... ให้ตื่น เมื่อกลุ่มผู้นำความคิดรวมตัวกัน เพื่อสร้างปรากฏการณ์ แห่งความสามัคคีครั้งสำคัญด้วยการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย
“ให้รัก หวงแหน และเข้าใจถึงการทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทย ที่ต้องทำรวมกันขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน”
ประเทศไทยประกอบด้วยฐานหลักสามสิ่ง ได้แก่

ชาติ ที่ดำรงไว้ ซึ่งเอกราช และแผ่นดินอันเป็นถิ่นกำเนิดของคนไทย

ศาสนา บรรทัดฐานแห่งจริยธรรม การปลูกฝั่งจิตสำนึกอันถูกต้องดีงาม
ตามจารีตประเพณี ด้วยหลักแห่งสติปัญญา และแหล่งขัดเกลาจิตใจของผู้คนในประเทศ

พระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองบ้านเมืองแห่งสยามชาติอันก่อเกิดแผ่นดินแห่งอู่ข้าว อู่น้ำ และ
ความร่มเย็นเป็นสุข และทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ทั้ง 3 ฐานหลักนี้ได้จารึกเรื่องราวอยู่บนธงชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทย
ที่ได้รวมทั้ง 3 สถาบันก่อรวมเป็นธงไตรรงค์ที่โบกสบัดโลดแล่นให้คนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมา

“แต่ ณ วันนี้ด้วยคนไทยแตกความสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ความแตกแยกภายในชาติจึงเกิดขึ้น
และน่าเป็นห่วงถึงอนาคตของชาติไทย ผู้จัดทำโครงการจึงได้สร้างโครงการ
“รู้คุณแผ่นดิน” เพื่อให้คนไทยได้กลับมามี สติ และตื่นขึ้นมาอย่างมีเหตุผล พร้อมหันหน้ามาช่วยกันสร้างความสามัคคี
ภายในชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินต่อไป ควบคู่กับฐานหลักทั้งสาม
นั้นคือ ชาติ ศาสนา และพระมหาษัตริย์ ต่อไป”

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์