โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

โครงการประกวดภาพยนตร์รณรงค์ “รู้คุณแผ่นดิน” ความยาว 90 วินาที

ปลุกยักษ์... ให้ตื่น จากเหตุการณ์ความแตกแยกทางความคิดของคนไทยได้สร้างความถดถอยต่อภาพลักษณ์ประเทศชาติ และเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม ร่วมถึงการดำรงชีวิตจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเทศไทยจะกลับมาเป็นบ้านที่แสนสุขของเราคนไทยทุกคนนั้น จึงต้องหันหน้ามาคุยกัน และร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้นำทางความคิดของสังคมไทยหลายท่าน มองเห็นและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงริเริ่มแนวคิดที่ทำให้คนไทยกลับมา
จับมือกันอีกครั้งด้วยโครงการที่ชื่อว่า “รู้คุณแผ่นดิน” โครงการที่จะทำให้คนในประเทศไทย หันมารับผิดชอบ สร้างความตระหนักถึงความรัก และหวงแหนถิ่นฐาน บ้านเกิดของเรา ”ประเทศไทย” รวมถึงวิถีชีวิตที่ทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบการปกครอง ที่ทำให้เรามีแผ่นดินอันสงบสุขอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยเริ่มต้นได้สร้างโครงการจัดประกวดภาพยนตร์รณรงค์ “รู้คุณแผ่นดิน” ในชื่อ “สตื่น” ซึ่งเป็นคำผสมจากคำว่า “สติ” บวกกับ คำว่า “ตื่น” เป็น “สตื่น” เพื่อสร้างกระแสให้ผู้คนในประเทศ“ตื่นขึ้นอย่างมีสติ” และชักชวนคนรอบข้างร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยการ “รู้คุณแผ่นดิน” เหมือนการรู้จักหน้าที่ของความเป็นคนไทยอย่างแท้จริง

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์